^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2023-01-15 (All day)

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award" ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

แข่งขัน "TESOL Hackathon Thailand ประจําปี 2565"

แข่งขัน "TESOL Hackathon Thailand ประจําปี 2565"

สมาคมศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สหรัฐอเมริกา ร่วมกับโครงการผู้นำเยาวชนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดชลบุรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TESOL Hackathon Thailand ประจําปี 2565"

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-25 (All day)

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition" ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 12:00

แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอเชิญนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

หมดเขต: 
จ, 2022-12-12 16:30

แข่งขันในโครงการ "RMUTR Open House 2023"

แข่งขันในโครงการ "RMUTR Open House 2023"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "RMUTR Open House 2023" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ สถานบันเกอเธ่ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมก

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-16 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565 โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.