^ Back to Top

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2567 "GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2567 "GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระถมศึกษา-มัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับนักเรียน ประจำปี 2567 "GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2024

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • คณะผู้วิจัยประกอบด้วย
  • นักเรียนจํานวน 2-3 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ครูที่ปรึกษางานวิจัย 1 - 2 คนต่อ 1 งานวิจัย โดยครูที่ปรึกษางานวิจัยและนักเรียนจะต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกัน
 • โรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะของผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 • เป็นผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร่วมกับเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องมีการใช้หลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการส่งข้อมูล (GLOBE Data Entry) เข้าเว็บไซต์โครงการ GLOBE (www.globe.gov) พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา หากไม่มีการใช้หลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • เป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และไม่เคยได้เข้าร่วมนําเสนอหรือส่งเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการประจําปี ของ สสวท. หรือเคยได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยในเวทีระดับประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากเวทีของ สสวท. ทั้งนี้หากเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากงานเดิมสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นในรายงานวิจัยว่างานดังกล่าวมีความแตกต่างจากงานเดิมอย่างชัดเจน

หมายเหตุ

 • งานวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกันของผู้วิจัยกับ สสวท. การจะเผยแพร่ต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
 • สามารถศึกษาวิธีการตรวจวัดตามหลักวิธีดําเนินการของโครงการ GLOBE ได้ที่ www.globe.gov (Protocol e-Training ที่เว็บไซต์ www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining)

การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวด

 • ผู้สมัครจัดส่งเอกสารทุกอย่างเป็นไฟล์ (File) เพื่อใช้ประกอบการสมัคร และพิจารณาผลงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หนังสือนําส่งผลงานวิจัยจากโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ โดยหนังสือนําส่งผลงานวิจัยให้ระบุ "เรียน ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)" และลงนามหนังสือโดยผู้อํานวยการโรงเรียน หรือผู้มีอํานาจลงนามหนังสือของโรงเรียน
 • ใบสมัคร (กรอกรายละเอียด และลงนามโดยผู้อํานวยการ หรือรองผู้อํานวยการโรงเรียน จากนั้นสแกน หรือ จัดทําในรูปแบบไฟล์PDF) พร้อมสมัครผ่าน Google Form
 • รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไม่เกิน 11 หน้า (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย) ส่งไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความยาวไม่เกิน 50 หน้า (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย) ส่งไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
 • Power Point นําเสนอผลงานวิจัย ส่งไฟล์ในรูปแบบ Power Point และ PDF
 • วีดิทัศน์นําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถจัดทําโดยใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันในการนําเสนอผลงาน เช่น ZOOM Application ซึ่งวีดิทัศน์จะต้องแสดงภาพผู้นําเสนอพร้อม Power Point ตลอดระยะเวลาการนําเสนอ มีความยาวของการนําเสนอไม่เกิน 6 นาทีจัดทํา File ในรูปแบบ mp4 เท่านั้น
 • ส่ง File เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่ Email: globesrc@proj.ipst.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (โปรดระบุรายละเอียดในอีเมล์ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียน ชื่องานวิจัย และระดับชั้นที่สมัครเข้าร่วม การประกวดฯ อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และประสานงาน)

เกณฑ์การตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • เกณฑ์การตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 10 ข้อ ดังนี้
  • คุณภาพของคําถามวิจัย
  • คุณภาพของการระบุที่มาและความสําคัญของปัญหา (คําถามวิจัย)
  • คุณภาพของการระบุขอบเขตของการวิจัย
  • คุณภาพของการวางแผนการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย
  • คุณภาพของการจัดกระทํากับข้อมูล (Organizing Data) ที่เอื้อต่อการแปลผล และอภิปรายผลการวิจัย (Interpretation and Discussion)
  • คุณภาพของการวิเคราะห์อธิบาย อภิปรายผล และสรุปผล
  • คุณภาพในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิงเอกสาร
  • คุณภาพในการเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานวิจัย
  • มีการใช้หลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE อย่างชัดเจน
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานวิจัย/มีแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • เกณฑ์การตัดสินวีดิทัศน์การนําเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 ข้อ ดังนี้
  • เนื้อหามีความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นลําดับ (10 คะแนน)
  • สื่อที่ใช้ในการนําเสนอมีความน่าสนใจ ถูกต้อง การใช้รูปภาพและกราฟมีความเหมาะสม และถูกต้องทางวิชาการ (10 คะแนน)
  • การนําเสนอมีความน่าสนใจ การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ (10 คะแนน)

รางวัลการประกวด
คณะวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด GLOBE SRC2024 ซึ่งผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2024 จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดฯ สําหรับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งการประกวดฯ เป็นจํานวนกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยแยกพิจารณาผลงานวิจัยจากการสัมภาษณ์ และการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับโรงเรียนที่ชนะการประกวดมีโอกาสในการเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในโครงการแลกเปลี่ยนการนําเสนอผลงานวิจัยร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (GLOBE Asia-Pacific Student Exchange Program) และการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/globethailand2015

File attachments: 
หมดเขต: 
22 พ.ย. 2023 08:30 to 15 ก.พ. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.