^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ "Triam Udom Business Club Case Competition 2023"

แข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ "Triam Udom Business Club Case Competition 2023"

ชมรมเศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ "Triam Udom Business Club Case Competition 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-02-21 (All day)

ประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023

ประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023 (GLOBE TSS) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบ

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-09 16:30

ประกวด "University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks)"

ประกวด "University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks)"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานค

หมดเขต: 
จ, 2023-04-10 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด "ธัญพืช ของขวัญ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-14 16:30

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256 ชิงเหรียญรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2023-01-15 (All day)

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award" ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

แข่งขัน "TESOL Hackathon Thailand ประจําปี 2565"

แข่งขัน "TESOL Hackathon Thailand ประจําปี 2565"

สมาคมศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สหรัฐอเมริกา ร่วมกับโครงการผู้นำเยาวชนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดชลบุรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TESOL Hackathon Thailand ประจําปี 2565"

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-25 (All day)

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition" ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 12:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.