^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ "Dow-CST Award 2023"

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ "Dow-CST Award 2023"

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ "Dow-CST Award 2023" โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดการประกวด

 • การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองหัวข้อเรื่องใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรมไปแล้ว โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Green Chemistry ในแง่มุมใดก็ได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนรดับมัธยมศึกษาได้จริง
 • ออกแบบการทดลองโดยครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียนต้นสังกัด
 • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนาส่งพร้อมกับวีดีโอนำเสนอผลงาน
 • นำเสนอผลงานด้วยคลิปวีดิโอที่สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทดลอง ผลของการทดลอง ที่มีความสอดคล้องกับธีมการประกวดในเรื่อง Green Chemistry โดยมีความยาวของวีดีโอไม่เกิน 5 นาที ให้คณะกรรมการเข้าใจในผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคณะกรรมการจะใช้คลิปวีดีโอเป็นหลักในการการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรก
 • ทีมที่ผ่านการประกวดในรอบแรกจะต้องนาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพร้อมการตอบข้อซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในรอบที่ 2 ผ่านแอพลิเคชั่นออนไลน์ตามวันเวลาที่ทางโครงการกำหนด
 • สาหรับผู้ที่ผ่านการประกวดในรอบที่สองและได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองพร้อมชุดการทดลอง พร้อมด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานอีกทั้งต้องนาส่งบทคัดย่อของโครงงานตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ครบถ้วน เพื่อที่ทางโครงการฯ จะนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นโปสเตอร์ประกอบการประกวดในรอบตัดสินต่อไป

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

 • บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2566 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด (กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่ปรากฏในอีเมลเป็นสำคัญ)
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการประกาศผลรอบคัดเลือกชิงชนะเลิศ
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2023 DOW-CST Award

หมายเหตุ การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 15 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 2023 DOW-CST Award ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
 • ทีมที่สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1.5 Gb) มาที่คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com
 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ Microsoft Word) ให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ระบุไว้

เกณฑ์การตัดสินรางวัล (100 คะแนน)

 • ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่ประยุกต์ให้อยู่ในเนื้อหาวิชาและใช้ได้จริงและสอดคล้องกับธีมการประกวดในหัวข้อเรื่อง Green Chemistry
 • ชุดการทดลองสามารถอธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับธีมการประกวดในหัวข้อเรื่อง Green Chemistry ซึ่งมีกระบวนการทดลองชัดเจน และสามารถใช้ทาการทดลองได้จริง
 • ต้องแสดงให้กรรมการเห็นได้ถึงการร่วมกันทางานระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียนในทีม
 • ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทางหลักการวิทยาศาสตร์และทฤษฏีในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ ชัดเจน กระชับ และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ โดยอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในทฤษฎีที่ใช้และการทดลองในขั้นตอนต่างๆ ของนักเรียนที่เข้าประกวด

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลยอดเยี่ยม จeนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2024)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จeนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จeนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
  • โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลยอดเยี่ยม จeนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2024)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จeนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จeนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
  • โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน

หมายเหตุ การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็นที่สิ้น

ติดต่อสอบถาม
อีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
140,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 ส.ค. 2023 08:30 to 13 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.