^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้" ชิง

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-16 16:30

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่" ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที่มีผู้ติดตามกว่

หมดเขต: 
อา, 2022-11-06 16:30

ประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566"

ประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566"

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ขอเชิญเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รั

หมดเขต: 
พฤ, 2022-11-10 16:30

ประกวดข้อเสนอโครงการ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง"

ประกวดข้อเสนอโครงการ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง"

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง" ชิงเงินสนับสนุนโครงการ และทุนการศึกษา

หมดเขต: 
อ, 2022-11-15 (All day)

ประกวดแนวคิดการแก้ปัญญาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี "Thaiwater hack รู้น้ำ ลดภัย สร้างโอกาส"

ประกวดแนวคิดการแก้ปัญญาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี "Thaiwater hack รู้น้ำ ลดภัย สร้างโอกาส"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้ารว่วมการประกวดแนวคิดการแก้ปัญญาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี "Thaiwater hack รู้น้ำ ลดภัย สร้างโอกาส"

หมดเขต: 
พฤ, 2022-10-20 23:30

ประกวดแผนกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022"

ประกวดแผนกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022"

กลุ่มตรีเพชร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022" หัวข้อ "How to enhance Tri Petch Group brand image among Young Gen" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-04 16:30

แข่งขัน "Moral Hacathon 2022"

แข่งขัน "Moral Hacathon 2022"

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน "Moral Hacathon 2022" ภายใต้หัวข้อ "Make A Change" ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล และประกาศนียบ

หมดเขต: 
จ, 2022-09-19 16:30

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

UddC ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีพัฒนาเมือง จากภาครัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ และประชาสังคม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 460,0

หมดเขต: 
อา, 2022-09-18 (All day)

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับเริ่มต้น (Rookie)" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
จ, 2022-09-19 (All day)

แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17 ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.