^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

แข่งขันออกแบบ "KPI PaCCkathon"

แข่งขันออกแบบ "KPI PaCCkathon"

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบ "KPI PaCCkathon" ภายใต้หัวข้อ "New concept for building strong partnerships in participation" แนวคิดใหม่เพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในการมีส่วนร่วม

Deadline: 
Fri, 2023-03-10 16:30

แข่งขันแผนแก้ปัญหาการศึกษาไทย "Edchange Maker Challenge Season 2"

แข่งขันแผนแก้ปัญหาการศึกษาไทย "Edchange Maker Challenge Season 2"

Teach For Thailand ร่วมกับ MorDee ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแผนแก้ปัญหาการศึกษาไทย "Edchange Maker Challenge Season 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2023-03-08 16:30

ประกวดไอเดีย "Youth Policy Lab 2023"

ประกวดไอเดีย "Youth Policy Lab 2023"

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) ร่วมกับ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "Youth Policy Lab 2023"

Deadline: 
Fri, 2023-03-03 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด "ธัญพืช ของขวัญ

Deadline: 
Tue, 2023-02-14 16:30

ประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful"

ประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful"

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ AIS Sustainability และ Environman ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful" ชิงงบประมาณสนับสนุนชิ้นงานต้นแบบโครงการละ

Deadline: 
Fri, 2023-02-10 16:30

ประกวดไอเดียนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

ประกวดไอเดียนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

ภาควิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2023-02-20 16:30

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 22

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 22

สถาบันลูกโลกสีเขียว และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 22 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 16:30

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award" ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ

Deadline: 
Tue, 2023-01-31 16:30

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้" ชิง

Deadline: 
Fri, 2022-12-16 16:30

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่" ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที่มีผู้ติดตามกว่

Deadline: 
Sun, 2022-11-06 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod