^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่๑๖

ประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่๑๖

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่๑๖ ชิงรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริงมูลค่ารวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Sun, 2024-05-26 16:30

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

อพวช. ร่วมกับ สวทช.

Deadline: 
Tue, 2024-06-18 17:00

แข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024"

แข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024" ภายใต้โจทย์ "นวัตกรรมเพื่อความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตในสังคม" ชิงเงิน

Deadline: 
Mon, 2024-04-15 (All day)

ประกวดทีมสร้างสรรค์จัดเวทีการประกวดภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด "THE GLOBAL CHALLENGE"

ประกวดทีมสร้างสรรค์จัดเวทีการประกวดภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด "THE GLOBAL CHALLENGE"

TPN Global ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทีมสร้างสรรค์จัดเวทีการประกวดภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด "THE GLOBAL CHALLENGE" ชิงเงินรางวัลชาเลนจ์ละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นส่วนหนึ่งของท

Deadline: 
Sun, 2024-12-15 16:30

ประกวดแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกวดแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบริษัทสถาปนิก อาจารย์ และสถาปนิกอิสระ ส่งปลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2024-03-22 16:30

ประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 7) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 7) ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาครู ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 7) ประจำปี พ.ศ.

Deadline: 
Sun, 2024-03-24 (All day)

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

Deadline: 
Fri, 2024-04-05 16:30

ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 - 2567

ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 - 2567

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท ปตท.

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

ประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon"

ประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10

Deadline: 
Sun, 2024-02-04 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.