^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย หรือ Gen-V ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เยาวชนหรืออาสาสมัครในชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ" ชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ ไม่เกิน 150,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-12-26 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015 ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ว

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

ประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน”

ประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ขอเชิญเยาวชน และวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” เพื่อสืบสานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมวดวิชาหลั ส่งโครงก

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2557 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึ

Deadline: 
Thu, 2014-09-25 16:00

ประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

ประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ชิงรางวัลเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 200,000 บาท สนับสนุนการทำโครงการก

Deadline: 
Sat, 2014-08-30 16:00

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน”

ประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน”

สยามคูโบต้า ขอเชิญนักเรียนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

กติตาและเงื่อนไข

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 16:00

ประกวด STI Thailand Awards 2015

ประกวด STI Thailand Awards 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมการประกวด STI Thailand Awards 2015 ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลรและประกาศนียบัตร รับสมัครตั้งแต่วั

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.