^ Back to Top

ประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful"

ประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful"

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ AIS Sustainability และ Environman ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful" ชิงงบประมาณสนับสนุนชิ้นงานต้นแบบโครงการละ 100,000 บาท

ลักษณะการประกวด
การจัดประกวดการทำอุปกรณ์หรือเครื่องมือต้นแบบ (Prototype) ในการแก้ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำโครงการต้นแบบ และได้ใช้สถานที่ที่ SDG Lab อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ

 • รอบคัดกรอง
  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ แนบเอกสารแนวคิดเบื้องต้นของโครงการ 1 หน้า A4) วันที่ 13 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์  2566
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • รอบ Pitching Day
  นำเสนอแนวคิดโครงการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกไม่เกิน 3 โครงการ (เสนอไฟล์ Presentation ต่อหน้าคณะกรรมการ เวลาการนำเสนอ รวมถาม-ตอบ ไม่เกิน 15 นาทีต่อโครงการ) วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • Coaching กับเมนเทอร์สุดพิเศษ
  Workshop พัฒนาแนวคิดของโครงการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
 • รอบ Final Present
  ตัดสินรางวัลสุดยอด Prototype "Small is Beautuful" วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

หมายเหตุ กิจกรรมทั้งหมด จัดขึ้นที่ SDG Lab อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
Climage Action Hackathon เป็นโครงการที่มุ่งเน้น "การลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง" โดยมีเป้าหมายโครงการคือ การสร้างเครื่องมือต้นแบบ หรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ที่เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ภายใต้หลัก ทำน้อยได้มาก (คือใช้งบประมาณน้อย แต่ได้ผลมาก) เพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจจะเป็นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน (ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน) หรือการดึงก๊าซเรือนกระจกกลับมาจากบรรยากาศ เป็นต้น

 • รอบคัดกรอง: คัดเลือกไม่เกิน 30 โครงการ ที่มีแนวคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ และตรงตามเป้าหมายโครงการ Climate Action Hackathon
 • รอบ Pitching: คัดเลือกไม่เกิน 3 โครงการ ที่ผู้นำเสนอโครงการแสดงถึงความเข้าใจปัญหา Climate Change และแสดงความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะแก้ไขปัญหาด้งกล่าว และแนวคิดของเครื่องมือต้นแบบที่เสนอ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้นได้สำเร็จภายใต้งบประมาณและระยะเวลาของโครงการ
 • รอบ Final: คัดเลือก 1 โครงการ ที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการพัฒนาการของชิ้นงานต้นแบบ และผลลัพธ์ของโครงการที่ช่วยแก้ปัญหา Climage Change ได้จริง

ติดสอบถาม

 • Page Facebook: สวนป๋วย PUEY Park for the People
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 4888
File attachments: 
Deadline: 
19 Jan 2023 08:30 to 10 Feb 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.