^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” #CrafttheFuture

ประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” #CrafttheFuture

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา #CrafttheFuture ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รา

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2017-07-31 16:00

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา และเงินพัฒนาชุมชนมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
พ, 2016-11-30 16:00

ประกวดโครงการ “นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 : Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016”

ประกวดโครงการ “นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 : Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016”

กลุ่มมิตรผล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 : Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2016-11-15 16:00

ประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016”

ประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559”

ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016” แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเ

หมดเขต: 
อา, 2016-09-25 16:00

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชน ด้านพลังงาน หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 : Energy Innovation for Green Globe 2016”

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชน ด้านพลังงาน หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 : Energy Innovation for Green Globe 2016”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชน ด้านพลังงาน หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 : Energy Innovation for Green Globe 2016” ชิงทุนพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า

หมดเขต: 
จ, 2016-07-25 23:00

ประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุม

หมดเขต: 
ศ, 2016-06-17 16:00

ประกวดในโครงการรักชาติถูกทำงสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

ประกวดในโครงการรักชาติถูกทำงสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ขอเชิญสถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการรักชาติถูกทำงสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประ

หมดเขต: 
จ, 2016-06-27 16:00

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day

หมดเขต: 
จ, 2016-04-25 16:00

ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559

ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559

ธนาคารออมสิน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2016-05-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.