^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์

หมดเขต: 
อ, 2022-03-15 16:30

ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 25

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2022-03-22 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำส

หมดเขต: 
ศ, 2022-02-18 16:30

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการ

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-08 16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 23:59

ประกวดโครงการเพื่อสังคม Taiwan Excellence “Sharing is Caring”

การประกวด: โครงการ Taiwan Excellence #Sharing is Caring

Taiwan Excellence เชิญชวน บุคคล สถาบัน องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดที่ต้องการแก้ไข ประเด็นทางด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ป
หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:00

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) มีกำหนดการจัดโครงการวิชาการประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
อ, 2021-08-17 16:30

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-05-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.