^ Back to Top

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ชิงทุนการศึกษา พร้อมรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ  และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

วิธีการแข่งขัน

 • แข่งขันทักษะการอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและกลอนสุภาพ ไม่ต้องอ่านเป็นทํานองเสนาะ) ตามบทอ่านที่สํานักงานราชบัณฑิตยสภากําหนดผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings (ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน จะเห็นบทอ่านเมื่อถึงลําดับของตนเอง และจะให้ซ้อมอ่านบทก่อนแข่งขันจริงในระยะเวลาที่เท่ากัน)
 • จัดการแข่งขัน ๒ รอบ ได้แก่
  • รอบคัดเลือก (คัดเหลือ ๒๐ คน เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ)
  • รอบชิงชนะเลิศ (คัดเหลือ ๑๐ คน เพื่อรับรางวัล)
 • เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์แล้ว ถือว่าผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • รับสมัครจํานวน ๑๐๐ คน (เมื่อครบจํานวนแล้วจะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • สมัครทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ใน Google Form ผ่านเว็บไซต์ www.orst.go.th และ เพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ใบสมัครต้องมีคํารับรองของผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
 • ใบสมัครต้องแนบภาพถ่ายหน้าตรงของนักเรียน
 • โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ คน (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน)

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อครบจำนวน ๑๐๐ คน จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
 • กำหนดแข่งขัน
  • รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
  • รอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอนการสมัคร

 • ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.orst.go.th และ เพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กรอกข้อมูลทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ใน Google Form ผ่านเว็บไซต์ www.orst.go.th หรือ เพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา (โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงกับใบสมัครเพื่อประโยชน์ของ ท่านในการรับเกียรติบัตร)
 • สแกนใบสมัครและส่งไฟล์ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์
 • รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อครบจํานวน ๑๐๐ คนจะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.orst.go.th และ เพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รางวัลการแข่งขัน

 • นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๗ รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
  • นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
 • โรงเรียน
  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
 • ครูผู้ฝึกทักษะ
  ครูผู้ฝึกทักษะการอ่านให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนละ ๑ คน

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

 • คุณปาริชาติ กิตินันทน์ (๐๙ ๒๗๘๔ ๓๑๘๙)
 • คุณอัญชนา ไพจิตรหทัย (๐๘ ๕๒๒๒ ๗๕๗๐)
 • คุณศุภกฤตษ์ จิตตภัทราวงศ์ (๐๘ ๑๕๕๓ ๘๓๖๗)
File attachments: 
หมดเขต: 
31 พ.ค. 2023 08:30 to 16 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.