^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี) ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน.

หมดเขต: 
อ, 2022-07-12 16:30

ประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

ประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเขิญผู้สนใจ หน่อวยงาน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2022-03-08 (All day)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อพวช.

หมดเขต: 
ศ, 2022-03-11 16:30

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์

หมดเขต: 
อ, 2022-03-15 16:30

ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 25

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2022-03-22 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำส

หมดเขต: 
ศ, 2022-02-18 16:30

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการ

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-08 16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 23:59

ประกวดโครงการเพื่อสังคม Taiwan Excellence “Sharing is Caring”

การประกวด: โครงการ Taiwan Excellence #Sharing is Caring

Taiwan Excellence เชิญชวน บุคคล สถาบัน องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดที่ต้องการแก้ไข ประเด็นทางด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod