^ Back to Top

ประกวด "University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks)"

ประกวด "University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks)"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้า สมัครเข้าร่วมการประกวด "University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks)" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่นิสิต นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการศึกษาเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI)
 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) และนําไปสู่การสื่อสารที่ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสังคม บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • เพื่อสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) รวมทั้งหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 17 - 24 ปี
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย
 • เป็นการแข่งขันรายบุคคล

หัวข้อการนำเสนอผลงาน
หัวข้อ "UniTi Talks on STI for Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา ยกระดับ ส่งเสริม ปรับปรุง สนับสนุน เปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ในอนาคต ตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 ข้อ ใน 5 กลุ่ม (5Ps) ประกอบด้วย มิติสังคม (People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

กติกาการรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เลือกศูนย์การแข่งขันฯ กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมรายละเอียดแนวทางการสื่อสาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์การแข่งขันฯ เท่านั้น)
 • แนบลิงก์คลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานประกอบภาพ Slides 3 หน้า ภายในเวลา 5 นาที (ในรูปแบบ 3 Slides 5 Minutes) ในหัวข้อการแข่งขันของโครงการฯ โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับสมัคร/ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2566
 • Roadshow & Workshop
 • อพวช. 4 กุมภาพันธ์ 2566
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 กุมภาพันธ์ 2566
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 18 กุมภาพันธ์ 2566
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • หลักสูตรพัฒนาผลงานในรูปแบบ Online 1 มีนาคม - 10 เมษายน 2566
 • การแข่งขันรอบคัดเลือก (First Round Competition)
 • ศูนย์การแข่งขันฯ พิจารณาคัดเลือก 18 - 25 เมษายน 2566
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 26 เมษายน 2566
 • ค่ายฝึกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Boost Camp) ณ อพวช. 11 - 12 พฤษภาคม 2566
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Round Competition) ณ อพวช. 13 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัล) จะได้รับรางวัล iPad Pro 12.9 inches 512GB wifi + Cellular และ Apple Pencil รวมมูลค่า 65,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จํานวน 1 รางวัล) จะได้รับรางวัล Apple Watch, Sport Band with GPS + Cellular รวมมูลค่า 22,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จํานวน 1 รางวัล) จะได้รับรางวัล Airpods Pro รวมมูลค่า 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 577 9999 ต่อ 1790-1791
 • มือถือ 061-334-8000
 • Email: unititalks@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 ก.พ. 2023 08:30 to 10 เม.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.