^ Back to Top

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256 ชิงเหรียญรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเป็นนวัตกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
 • เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
 • เพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"

ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐ และเอกชน สามารถส่งผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภท ของนวัตกรรม จํานวน 5 ด้าน ดังนี้

 • ด้านการจัดการเรียนรู้
  นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู หรือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ ผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ ระบบ หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่นําไปสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนแนวใหม่ การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ รวมถึง การใช้แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
 • ด้านสื่อ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้
  นวัตกรรมที่เป็นแนวคิด วิธีการ รวมไปถึงการต่อยอดเทคโนโลยีเดิม หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ เป็นวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทั่วไปและสื่อดิจิทัล อาจเป็นการใช้แนวคิด วิธีการ การต่อยอดเทคโนโลยีเดิม หรือผลิตภัณฑ์ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการผสมผสานหลายสิ่งเข้าด้วยกันก็ได้ ที่นําไปสู่การแก้ปัญหาหรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
 • ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
  นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงระบบที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิด รูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเรียนรู้อย่างมืออาชีพ นําไปสู่การแก้ปัญหาและ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
  นวัตกรรมที่เป็นแนวคิด รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และการใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนา ผู้เรียนที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
 • ด้านการวัดและการประเมินผล
  นวัตกรรมระบบการวัดและการประเมินผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินเพื่อการวิเคราะห์ การวินิจฉัยจุดเด่นและ จุดที่ควรได้รับการพัฒนาผู้เรียนที่สะท้อนการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนครอบคลุมพหุปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ ตามเป้าหมายการศึกษา

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานวิจัยได้ระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม 2566 โดยสามารถส่งผลงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่ https://school.ksp.or.th (KSP School) กรณีที่สถานศึกษาใดยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ ต้องสมัครเพื่อขอใช้งานระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ
ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรฯ ได้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศผลการคัดสรรฯ “ระดับภูมิภาค”ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 และประกาศผลการคัดสรรฯ "ระดับประเทศ" ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ประเภทรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
การประเมินคุณภาพผลงานเพื่อรับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" มี ๒ ระดับ คือ "ระดับภูมิภาค" และ "ระดับประเทศ" ดังนี้

 • ผลงานระดับภูมิภาค คณะกรรมการฯ
  ตรวจและประเมินเพื่อคัดกรองผลงานจากเอกสารตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กําหนด โดยมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ดังนี้
  • ผลงานที่มีคะแนนต่ํากว่า 27 คะแนน "ไม่ผ่านเกณฑ์"
  • ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่ 27 - 29 คะแนน จะได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง"
  • ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่ 30 - 32 คะแนน จะได้รับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน"
  • ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่ 33 คะแนนขึ้นไป จะได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" และผ่านเข้าสู่ การประเมินผลงาน "ระดับประเทศ" ต่อไป
 • ผลงานระดับประเทศ คณะกรรมการฯ
  พิจารณาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง "ระดับภูมิภาค" จะเข้ารับการคัดสรรผลงานระดับประเทศ โดยการนําเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของสถานศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนด ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กําหนด โดยมีคะแนนเต็ม 48 คะแนน ดังนี้
  • ผลงานที่มีคะแนนต่ํากว่า 36 คะแนน "ไม่ผ่านเกณฑ์"
  • ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่ 36 - 40 คะแนน จะได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง"
  • ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่ 41 - 44 คะแนน จะได้รับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน"
  • ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป จะได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทอง"

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2280 6366

Eligibility: 
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ม.ค. 2023 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.