^ Back to Top

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award" ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท และโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างสรรค์บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดและทักษะของนิสิตนักศึกษา ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด "อํานวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน"
 • เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่ออํานวยความเป็นธรรม หรือลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครประเภทบุคคลหรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยสมาชิกไม่จําเป็นต้องอยู่ในระดับหรือชั้นปีเดียวกัน

ประเภทของผลงาน

 • ผลงานประเภทโครงงานด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
 • ผลงานประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออํานวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566
 • ผู้ที่สนใจให้ส่งผลงานในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF File พร้อมทั้งแนบ Video Clip นําเสนอผลงานมายังสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน Email : yoa@ombudsman.go.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9383, 0-2141-9291 และ 0-2141-9242 ในวันและเวลาราชการ
 • Email : yoa@ombudsman.go.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ธ.ค. 2022 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.