^ Back to Top

ประกวดโครงงาน

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Discovering Local Biodiversity"

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Discovering Local Biodiversity"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Discovering Local Biodiversity" ชิงท

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-15 16:30

ประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน"

ประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน" ในโครงการ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way" ชิงทุนอาสาพ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดโครงงาน "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 51 หัวข้อ "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่"

ประกวดโครงงาน "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 51 หัวข้อ "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่"

มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 51 หัวข้อ "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่" ชิงถ้วยพระราช

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2023"

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2023"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "Prime Minister’s

หมดเขต: 
อ, 2023-06-20 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด "ธัญพืช ของขวัญ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-14 16:30

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

ประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "Young Ombudsman Award" ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ Tollway ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022" ในหัวข้อ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Greenway" ชิงเงินสนับสนุน พร้อมเงินรางวัล และโล่ประกาศเกี

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-09 17:00

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022"

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน และครูวิทยาศาสตร์ ส่งผลงนเข้าร่วมประกวด "Prime Minister’s Science Award 2022" ชิงทุน พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2022-06-17 16:30

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-05-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงงาน

Members Online

There are currently 0 users online.