^ Back to Top

ประกวดโครงงาน

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชี

หมดเขต: 
ศ, 2016-07-08 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00

ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

หมดเขต: 
อ, 2016-05-10 16:00

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day

หมดเขต: 
จ, 2016-04-25 16:00

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทัศน

หมดเขต: 
อา, 2015-09-20 16:00

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศ

หมดเขต: 
จ, 2015-08-03 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ร

หมดเขต: 
ศ, 2015-07-03 16:00

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "Bridge 2 Inventor Challenge 2015"

Bridge 2 Inventor Challenge 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากการประยุกต์ใช้ Micro Controller "Bridge 2 Inventor Challenge 2015" หัว

หมดเขต: 
อ, 2015-06-23 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จานวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญนักเรียน

หมดเขต: 
จ, 2015-02-16 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015 ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ว

หมดเขต: 
พ, 2014-10-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงงาน

Members Online

There are currently 0 users online.