^ Back to Top

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560" ชิงทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Group หรือ BE4H) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างปี 2558-2561 มีจุดประสงค์หลักข้อหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อม สรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะด้วยการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีองค์ความรู้และความสนใจในการทำงานออกแบบ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อให้เกิดสุขภาวะในสังคม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนิสิตนักศึกษาสำหรับการทำงานค้นคว้าวิจัย ออกแบบและจัดโครงงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายตามนโยบายของโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาวะ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาวะสาหรับปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย สร้างและจัดการองค์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ รวมถึงการประยุกต์หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะที่มีอยู่ในการออกแบบ
3. เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาดาเนินโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะสู่สาธารณะ ทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์

ประเภทของทุน

  • ทุนประเภทที่ 1 - ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การออกแบบหรือโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรหรือกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ จำนวนทุนละ 15,000 บาท ต่อโครงการ
  • ทุนประเภทที่ 2 - ทุนสนับสนุนโครงการสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายเพื่อจบการศึกษาที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ จำนวนทุนละ 15,000 บาท ต่อโครงการ

การสมัครขอรับทุน
โครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามกาหนด สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ดังนี้
1. ใบสมัครขอรับทุน ระบุข้อมูลโครงการ ผู้ดำเนินโครงการและแผนการใช้เงินสนับสนุน
2. เอกสารข้อเสนอโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ กาหนดการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการเผยแพร่ผลงาน และอื่นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดการดำเนินงานและประโยชน์ของโครงการ
3. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชนและสาเนาบัตรนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอรับทุนหรือหัวหน้าโครงการ (เพื่อเป็นตัวแทนการสมัคร ในกรณีที่โครงการที่ขอสนับสนุนมีผู้ดาเนินการหลายคน) พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาเอกสาร

ระยะเวลาการดำเนินการ

  • ประกาศรับสมัคร 16 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560
  • การตัดสินทุนภายใน 3 พฤศจิกายน 2560
  • ประกาศผลทุน 5 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถาม

  • คุณพรภัทรา ภาณุนันทน์ ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 087-010-1164
  • อีเมล: be4h.aku@gmail.com
  • www.facebook.com/BE4H-1713777962178331

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมดเขต: 
16 ก.ค. 2017 10:00 to 30 ก.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.