^ Back to Top

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

อพวช. ร่วมกับ สวทช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024" ชิงทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เชิดชูเกียรติให้เยาวชนที่ได้ทําคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์
 • เชิดชูเกียรติและเป็นกําลังใจให้แก่ครู/อาจารย์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ
 • สนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจและให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เพื่อติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ได้รับรางวัลฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศรวมถึงการเป็นต้นแบบของเยาวชนและครูในอนาคต

ประเภทการประกวด

 • ประเภทเยาวชน
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ประเภทครูอาจารย์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.
 • พิจารณาผลงานรอบคัดเลือก 28 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลการพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์อพวช. (www.nsm.or.th) 1 กรกฎาคม 2567
 • นําเสนอผลงาน ณ อพวช. และมอบรางวัล Special Award 19 กรฎาคม 2567
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์อพวช. (www.nsm.or.th) 1 สิงหาคม 2567
 • พิธีรับมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2024 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2567

หมายเหตุ

 • กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพจากการประกวดของผลงานเยาวชนและครูที่ได้รับรางวัลทุกโครงการ หน่วยงานผู้จัดและพันธมิตรร่วมจัดงานสามารถนําไปเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา ได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลเยาวชน
  • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
   • ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   • ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
   • ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลพิเศษ Special Award (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน)
   • คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล
   • โดยของรางวัล Special Award ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น
   • ทั้งนี้ คําตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลครู
  • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • ทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1790, 1791
 • Email: pmscienceaward@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Woraporn Chimmee

File attachments: 
หมดเขต: 
17 เม.ย. 2024 08:30 to 18 มิ.ย. 2024 17:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod