^ Back to Top

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2023"

ประกวด "Prime Minister’s Science Award 2023"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "Prime Minister’s Science Award 2023" ชิงทุนการศึกษา  พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เชิดชูเกียรติให้เยาวชนที่ได้ทําคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์
 • เชิดชูเกียรติและเป็นกําลังใจให้แก่ครู/อาจารย์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ
 • สนับสนุน ส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ เยาวชนสนใจและให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและสถาบันการศึกษาร่วมผลักดันการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดการรับสมัคร

 • รางวัลเยาวชน
  •  รางวัล Prime Minister Science Project Award 2023: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัล Prime Minister Science Project Award 2023 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รางวัลครูผู้ส่งเสริมเยาวช
  • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำหนดระยะเวลา
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลเยาวชน
  • รางวัลที่ได้รับ ได้แก่
   • ทุนการศึกษา รางวัลละ 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลเยาวชนมีจํานวนทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้
   • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
   • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • รางวัลพิเศษ Special Award (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน)
   คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่ อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล โดยของรางวัล Special Award ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น ทั้งนี้ คําตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลครู
  • รางวัลที่จะได้รับ ได้แก่
   • ทุนสนับสนุนการเรียนการสอน รางวัลละ 50,000 บาท
   • โล่เกียรติยศ
   • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลครูมีจํานวนทั้งหมด 2 รางวัล ดังนี้
   • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1790, 1745
 • Email: PMSCIENCEAWARD@GMAIL.COM
File attachments: 
หมดเขต: 
26 เม.ย. 2023 08:30 to 20 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.