^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Discovering Local Biodiversity"

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Discovering Local Biodiversity"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Discovering Local Biodiversity" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการค้นหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาอย่างกว้างขวาง
 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน

การรับสมัคร

 • นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ณ วันที่สมัคร
 • กําหนดให้โครงงาน ๑ เรื่อง มีสมาชิกจํานวน ๒ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน
 • จัดทําวิดีโอเสนอนําเสนอแนวคิด หรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า ภายใต้แนวคิดที่กําหนดให้ความยาวไม่เกิน ๕ นาที อัปโหลดวิดีโอที่จัดทําขึ้นลงใน YouTube แล้วแนบลิงค์ดังกล่าวในแบบฟอร์มสมัคร (ก.)
 • จัดเตรียมข้อเสนอโครงงานฯ ที่จัดทําขึ้นตามรายละเอียดที่กําหนด อัพโหลดข้อมูลในแบบฟอร์มสมัคร (ข.)
 • เปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่าง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับข้อเสนอโครงงาน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 • หมดเขตส่งข้อเสนอโครงงาน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
 • ส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ อพวช. ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

การตัดสินผลงาน

 • เกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ๔๐ ทีม
  • ความสําคัญ เหตุผลหรือความจําเป็นที่ดําเนินโครงงาน
  • การกําหนดประเด็นที่อยากรู้หรือ "ความรู้" ที่อยากได้จากการทําโครงงาน
  • "คําตอบ" หรือ "ความรู้" ที่คาดว่าจะได้รับ
  • วิธีการ/กระบวนการที่ใช้ในการหา "ความรู้"
 • เกณฑ์การพิจารณารอบชิงชนะเลิศ
  เกณฑ์การพิจารณาผลงานจากการอภิปรายปากเปล่านําเสนอต่อหน้ากรรมการ โดยสรุปประเด็นสําคัญครอบคลุมเนื้อหาหลักโครงงานให้มีความชัดเจนและน่าสนใจสัมพันธ์กับหลักการและความสําคัญของโครงการ โดยใช้เกณฑ์
  • รายละเอียด วิธีการ/กระบวนการหาความรู้
   • หลักการและความสําคัญ
   • วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล
   • ความเหมาะสมและความจําเป็นของข้อมูล รวมทั้งความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้ทําโครงงาน
  • การวิเคราะห์
   • การแยกแยะและการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
   • การสรุปผลการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
   • การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากความรู้ที่ได้
   • การพัฒนาต่อยอดจากผลการศึกษาและโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • การสื่อสาร
   • การจัดทํารายงานผลการศึกษา
   • สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ
   • ความชัดเจน ตรงประเด็นในเวลาที่กําหนด
   • การตอบคําถามชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา
   • การทํางานและการมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานของคณะผู้ศึกษา
  • อื่น ๆ
   • ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาระหว่างการทําโครงงาน
   • คําสําคัญของโครงงาน (ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความยั่งยืน, การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์, การสํารวจ ฯลฯ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ: ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑: ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒: ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย: ทุนการศึกษาจํานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • รวมเงินรางวัลระดับประเทศ จํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 • เงินรางวัลมูลค่ารวม ยังไม่รวมโล่รางวัลและของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์)
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทร 0 2577 9999 ต่อ 1791, 1793 (คุณพุทธรักษ์) หรือ 1745 (คุณปริตต์)
 • มือถือ 06 1334 8000
 • อีเมล scienceprojectnsmth@gmail.com
File attachments: 
หมดเขต: 
05 พ.ย. 2023 08:30 to 15 ธ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.