^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส

หมดเขต: 
พฤ, 2016-10-20 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Young Scientist Competition : YSC 2017) ชิงท

หมดเขต: 
พฤ, 2016-10-20 16:00

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 17 : 17th B

หมดเขต: 
พ, 2016-11-02 16:00

ประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation”

ประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016 หัวข้อ “Smart-Eco Innovation” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล พร

หมดเขต: 
พฤ, 2016-12-15 16:00

แข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON”

แข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contes

หมดเขต: 
ศ, 2016-09-30 (All day)

แข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2016 by TUBC"

แข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2016 by TUBC"

โครงการปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2016 by TUBC" เงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่ว

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชี

หมดเขต: 
ศ, 2016-07-08 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐ

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2016-05-19 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.