^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชี

หมดเขต: 
ศ, 2016-07-08 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐ

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2016-05-19 16:00

ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

หมดเขต: 
อ, 2016-05-10 16:00

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day

หมดเขต: 
จ, 2016-04-25 16:00

ประกวดรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

ประกวดรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญำเอก) ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2016-04-29 16:00

ประกวดรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 : STISA 9th

ประกวดรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 : STISA 9th

สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 16:00

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 ประเภทบุคคลทั่วไป

หมดเขต: 
ศ, 2016-02-26 08:28

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้

หมดเขต: 
พ, 2016-03-09 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.