^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"

แข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี" ชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-03-19 16:30

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021"

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021"

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021" ในงานเปิดโลกการเรียนรู้..สู่ ศ.ว. (ออนไลน์)

หมดเขต: 
พฤ, 2021-03-25 16:00

แข่งขัน "British KickStart 2021"

แข่งขัน "British KickStart 2021"

British College โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าเข้าร่วมการแข่งขัน "British KickStart 2021" ชิงรางวัล

ประเภทการแข่งขัน

หมดเขต: 
พฤ, 2021-03-04 16:30

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่

หมดเขต: 
พ, 2021-03-10 16:30

ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" / ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021)"

ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" / ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021)"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" และ ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thaila

หมดเขต: 
ศ, 2021-03-12 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงง

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

แข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าร่วมการแข่ง

หมดเขต: 
จ, 2021-02-15 16:30

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมโล่รางวัล และทุนการศึกษา

หมดเขต: 
อา, 2020-12-20 16:30

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

หมดเขต: 
พ, 2020-12-30 16:30

แข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada

แข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada

BBA International Program of Thammasat University ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-07 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.