^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อพวช. ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)" เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งการประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ (2022 the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture-IYAFA) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการสร้างสรรค์โครงงาน
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
 • เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา สำหรับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา

กติกาการประกวด

 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.1-3)
 • กำหนดให้โครงงาน 1 เรื่อง มีสมาชิกจำนวน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 • จัดทำวิดีโอเสนอนำเสนอแนวคิด หรือประเด็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 • ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้หัวข้อ “ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำสู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)” ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมประกวดผ่าน Google Form พร้อมแนบลิงค์วิดีโอที่อัปโหลดผ่าน YouTube ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (https://forms.gle/SRyK5kbwshkPEKje7)

ระยะเวลาการดำเนินการ

 • รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 1 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565
 • กรรมการคัดเลือกผลงาน 14 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก 16 มีนาคม 2565
 • เยาวชนจัดทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ 16 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565
 • รอบชิงชนะเลิศ 17-18 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลและทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนการศึกษาจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • รวมเงินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 27,000 บาท
 • เงินรางวัลมูลค่ารวม ยังไม่รวมโล่รางวัลและของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทร 025779999 ต่อ 1791 (ธีระพล) หรือ 1745 (ปริตต์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปารณัท โลแก้ว

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
25 ก.พ. 2022 08:30 to 11 มี.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.