^ Back to Top

ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • คณะผู้วิจัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2-3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัย 1 - 2 คนต่อ 1 งานวิจัย
 • โรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รายละเอียดของสิ่งที่ต้องส่งเข้าร่วมการประกวด เพื่อใช้ประกอบการสมัคร มีดังนี้

 • หนังสือนำส่งจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัคร
 • รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไม่เกิน 11 หน้า จำนวน 2 ชุด (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย หน้า 5 – 7) ส่งพร้อมไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
 • วีดิทัศน์นำเสนอผลงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม หรือแอพลิเคชันในการนำเสนอผลงาน เช่น ZOOM Application ซึ่งวีดิทัศน์จะต้องแสดงผู้นำเสนอพร้อม Power Point ตลอดระยะเวลาการนำเสนอ มีความยาวของการนำเสนอไม่เกิน 6 นาที
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 50 หน้า จำนวน 1 ชุด (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย หน้า 7) พร้อมไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
 • ปสเตอร์ผลงานวิจัย โดยส่งไฟล์ที่จัดทำโปสเตอร์ผลงานวิจัย (ตามรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ หน้า 7 – 8) ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร แนวตั้ง ไฟล์ที่ต้องส่งประกอบด้วย 1) ไฟล์ต้นฉบับในการจัดทำโปสเตอร์ 2) ไฟล์ PDF และ 3) ไฟล์ภาพ (*.jpg หรือ *.png) ที่มีขนาดความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 150 dpi
 • หนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคณะผู้วิจัย (Consent form) เพื่อให้ นักเรียนและครูที่ปรึกษายินยอมและอนุญาตให้ สสวท. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ผลงานวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องการประกวดฯ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. ต่อไป
 • File ข้อมูลทั้งหมด ส่งมาที่ Email: globesrc@proj.ipst.ac.th ทั้งนี้โปรดระบุชื่อโรงเรียน ชื่องานวิจัย และระดับชั้นของข้อมูลในอีเมล์ที่ส่งให้ สสวท. อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล

การส่งผลงาน
ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 มาที่
 • ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110
 • ทาง Email: globesrc@proj.ipst.ac.th

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128

หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2021 09:00 to 22 มี.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.