^ Back to Top

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถนําหลักธรรมคําสอนมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖
  • ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สามารถร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามกติกาของโครงการได้

หัวข้อเนื้อหา การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโดยสังเขป แต่ละระดับมีดังนี้

 • ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา
 • ความรู้เกี่ยวกับธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • ความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ และมงคลสูตร
 • ทิศ ๖ หน้าที่พลเมือง ความดีสากล ๕ ประการ
 • ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ

***สามารถค้นหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒๖-กันยายน - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
 • ประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเฟสบุ๊ก www.facebook.com/4YouthExpert
 • กิจกรรมสอบออนไลน์พร้อมกันผ่าน Google form ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ (๑๕.๓๐- ๑๗.๓๐น.)
 • กิจกรรมมอบรางวัลและประกาศผลสอบคะแนน ผ่านระบบ Zoom meeting ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ (๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.)
 • ลงประกาศผลคะแนน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ ลิ้งก์ www.facebook.com/4YouthExpert
 • มอบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
 • สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ การร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ มีดังนี้

 • รางวัลระดับประถมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑๐๐ บาท
 • รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑๐๐ บาท
 • รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑๐๐ บาท
 • รางวัลระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑๐๐ บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากทางโครงการทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร ๐๘-๖๔๑๙-๙๔๑๙
 • ID line: 4youthexpert
 • เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Youth Expert ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญชลี แก้วรัตน์

หมดเขต: 
28 ก.ย. 2021 00:00 to 08 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod