^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน" (Water Conservation Innovation toward Sustainability) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
 • โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
 • สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize

ลักษณะงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
 • เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของตนเองและผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานตนเองและผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ
  • ที่มาของโครงการต้นแบบ
  • จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 • โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วมในเวทีอื่นๆ

การรับสมัคร

 • สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่
  ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
  (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2022”) โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร
 • ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2022 (ภาคผนวก ข) สามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • E-mail: tjwp@proj.ipst.ac.th
  • ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ ได้ที่ shorturl.at/gpqyQ

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: tjwp@proj.ipst.ac.th
 • www.facebook.com/globethailand2015
หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2021 09:00 to 18 ก.พ. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.