^ Back to Top

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาศศึกษาดูงานที่อังกฤษ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสนํางานวิจัยที่กําลังดําเนินการ ดําเนินการแล้ว งานวิจัยที่สนใจ หรือเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวที่น่าสนใจ มาถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายและน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความ
 • ตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหา ย่อยเนื้อหางานวิจัยให้เป็นเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสําหรับประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
 • เพื่อค้นหาผู้ที่มีความมุ่งมั่นในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สําหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ในงาน Cheltenham Science Festival 2023

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศ FameLab Thailand

หัวข้อในการนําเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเลือกหัวข้องานวิจัยที่ท่านกําลังดําเนินการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว งานวิจัยที่สนใจหรือเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวที่น่าสนใจเพียง 1 หัวข้อต่อครั้ง สําหรับใช้ในการนําเสนอ

ขั้นตอนการสมัครและกติกาการแข่งขัน

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเตรียมผลงานคลิปวิดิโอนําเสนอเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่ท่านกําลังดําเนินการ ดําเนินการแล้ว งานวิจัยที่ท่านสนใจ หรือเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวที่น่าสนใจมาถ่ายทอดในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายและน่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบ (Props) ที่จัดเตรียมขึ้นเองสําหรับประกอบการนําเสนอได้เพื่อให้เกิดความน่าสนและเข้าใจง่าย
 • ยกเว้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, PowerPoint, กระดานไวท์บอร์ด,กระดานอิเล็กทรอนิกส์, Projector, บางส่วนของภาพยนตร์, Animation ฯลฯ
 • คลิปวีดีโอผลงานไม่สามารถใช้เทคนิคการตัดต่อความยาว, เพิ่มเอฟเฟคทั้งภาพและเสียง รวมถึงลดหรือเร่งความเร็วได้
 • ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมการแข่งขันโดยเลือกประเภทภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
 • ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน Google form ของการประกาศรับสมัครโครงการฯ บนเว็บไซต์ หรือ Facebook ของ อพวช. พร้อมกับ Upload ผลงานคลิปวิดิโอการนําเสนอของท่าน

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และช่องทางการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2566
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครผ่านลิงค์ Google form พร้อมกับอัปโหลดผลงานคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านทาง link บนเว็บไซต์ หรือ Facebook page: NSM Thailand / Website: www.nsm.or.th/famelab

เกณฑ์การตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกผลงานการนําเสนอตลอดโครงการแข่งขันฯจะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์การนําเสนอ ของ 3 C ได้แก่

 • Content – เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
 • Clarity – สามารถสื่อสารได้ชัดเจน เนื้อหาที่นําเสนอจะต้องไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไป หรือง่ายจนเกินไป สามารถอธิบายหลักการที่นําเสนอได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย อาจใช้สื่อ (Props) มาใช้ประกอบการอธิบาย โดยไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มาใช้ประกอบการนําเสนอ เช่น PowerPoint บางส่วนของภาพยนตร์ animation ฯลฯ
 • Charisma – บุคลิก ท่าทาง น้ําเสียง รวมถึงวิธีการ รูปแบบการนําเสนอที่มีความน่าสนใจและชวนติดตามตลอดการนําเสนอ

รางวัลสําหรับการแข่งขัน Final Competition

 • ประเภทภาษาอังกฤษ
  • รางวัลชนะเลิศ
   • เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน FameLab International Com-petition 2023 (Online)
   • ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน Cheltenham Science Festival 2024 ณ ประเทศอังกฤษ (การเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกําหนดการแข่งขันปี 2024 หากจัดขึ้นในรูปแบบ Online)
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย - เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย - เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล President Award - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลอุปกรณ์ประกอบยอดเยี่ยม - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลสนับสนุนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ - จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทภาษาไทย
  • รางวัลชนะเลิศ
   • เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • ร่วมภารกิจกับ อพวช. ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ อพวช.
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย - เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย - เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล President Award - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลอุปกรณ์ประกอบยอดเยี่ยม - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลสนับสนุนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ - จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • 0-2577-9999 ต่อ 1774 (ธีร์วศิษฐ์, ณัฐชา)
 • อีเมล thiwasit@nsm.or.th, nutcha@nsm.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2023 08:30 to 27 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.