^ Back to Top

แข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite "School Satellite Competition 2023"

แข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite "School Satellite Competition 2023"

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite "School Satellite Competition 2023" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร และสิทธิเข้าร่วมการอบรม Basic course พื้นฐานดาวเทียม (online) โดยวิศวกร THEOS-2A

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างบุคลากรด้านกิจการอวกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยดาวเทียม School Satellite แต่ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการตรวสอบคุณภาพงานเช่นเดียวกับการพัฒนาดาวเทียมจริง
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบดาวเทียม School Satellite โดยคํานึงถึงความเข้าถึงง่ายด้วยการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องตลาดและการเขียนโปรแกรมด้วย open source
 • เพื่อสร้างและเผยแพร่กรอบแนวคิดในการพัฒนาดาวเทียมสําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุคดิจิตอล เพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคต

คุณสมบัติและการสมัคร

 • ระดับการแข่งขัน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นนักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.4 – ม.6)
  • ระดับมหาวิทยาลัย : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • กําหนดให้แต่ละทีม ประกอบด้วยสมาชิก 10 คน
  • ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และสมาชิกใน ทีม จํานวน 9 คน
  • อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้โปรแกรม C++ programming language

การคัดเลือก

 • การคัดเลือกรอบที่ 1
  เสนอความคิดเห็น "ภารกิจสํารวจดาวอังคารด้วยดาวเทียม" ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 และจัดทําคลิปวิดีโอความยาว 3-5 นาที
 • การคัดเลือกรอบที่ 2
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเสนอความคิด "ภารกิจสํารวจดาวอังคารด้วยดาวเทียม" นําเสนอความคิดโดยการนําดาวเทียม School Satellite และ Plug and play payload ตามที่โครงการกําหนด (จะแจ้งให้ทราบเมื่อผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1) ทําการสํารวจดาวอังคาร

กิจกรรมการเข้าร่วม

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาดาวเทียมในรูปแบบ online และลงมือปฏิบัติจริง Workshop & Training โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • Satellite Framework / Satellite System
  • School Satellite Design – Sub system
  • Software Development
  • Operation Design
  • Assembly and Test
 • กิจกรรมประกอบและทดสอบดาวเทียม School Satellite ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • การแข่งขันทดสอบดาวเทียม School Satellite (สถานที่ในการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ข้อกําหนดอื่นๆ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 • ผลงาน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้แข่งขัน สทอภ. สามารถนําไปเผยแพร่ได้
 • คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรูปแบบการจัดงานโดยแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดระยะเวลา

 • 1 - 30 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครและคัดเลือก
 • 14 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
 • 18 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
 • 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566 เข้าร่วม Workshop&Training (Online กับทีมวิศวกร GISTDA)
 • 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วม Workshop ประกอบและทดสอบดาวเทียม (ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบ ดาวเทียมแห่งชาติ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขัน School Satellite

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การประเมินและการให้คะแนน

 • การคัดเลือกรอบที่ 1
  • ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม
  • การนําไปใช้ประโยชน์
  • การลําดับอธิบายเนื้อหา
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความสามารถในการนําเสนอและการสื่อสาร (พิจารณาจากคลิปวิดีโอ)
 • การคัดเลือกรอบที่ 2
  • ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม
  • การนําไปใช้ประโยชน์
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การลําดับอธิบายเนื้อหา
  • ความสามารถในการนําเสนอและการสื่อสาร

รางวัลและทุนสนับสนุน

 • รับสิทธิเข้าร่วมการอบรม Basic course พื้นฐานดาวเทียม (online) โดยวิศวกร THEOS-2A โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ใบประกาศนียบัตร
 • ทุนการศึกษาสําหรับทีมชนะเลิศ

ติดต่อสอบถาม

 • Email: theos-2@gistda.or.th
 • โทร 062-602-6049
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2023 08:30 to 30 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.