^ Back to Top

ประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society"

ประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society"

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) ส่งผลงานเข้าร่ววมการประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society" ชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริม/เผยแพร่/ถ่ายทอด/พัฒนา/สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการตระหนักต่อประโยชน์ และผลกระทบ ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ให้แก่เยาวชนและประชาชน
 • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทการประกวด

 • ประกวดวีดีทัศน์และอินโฟกราฟิกพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ประกวดผลงานวิจัยพอลิเมอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกวดวีดีทัศน์และอินโฟกราฟิก

 • นิยามของสื่อ
  คลิปวีดีโอ ขนาดความยาว 4-5 นาที ในฟอร์แมต MP4 โดยบรรยายเป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงข้อมูลต่อไปนี้
  • สื่อสาร เล่าเรื่อง หรือน่าเสนอ การใช้ ส่งเสริมและบทบาทพอลิเมอร์ในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่่าหรือลดการปลดปล่อยคาร์บอน
  • มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยตระหนักถึงชุมชนที่อยู่และสามารถขยายไปยังชุมชนอื่นๆได้ เช่นการใช้พอลิเมอร์ด้านเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดคาร์บอน หรือยืดอายุพืชผล ลดการเกิดขยะอาหาร เป็นต้น
 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  • ประเภทผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
   • กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
   • กลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
  • จ่านวนผู้ส่งผลงาน
   ทีมละไม่เกิน 3 คน (1 คนสังกัดได้1 ทีมเท่านั้น และ 1 ทีมส่งได้ 1 เรื่องเท่านั้น)
 • วิธีการรับสมัคร
  ลงทะเบียนสมัคร ผ่านลิงก์ หรือ QR Code ที่ก่าหนด และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประกวดตามประกาศ
 • การจัดส่งเอกสารในการประกวด
  ส่งใบสมัคร (พร้อมอินโฟกราฟิกขนาด A0 (pdf)) พร้อมแนบวิดีโอสื่อ ผ่าน link หรือ QR CODE ที่กำหนด ในแบบฟอร์มมีการกรอกข้อมูล พร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 • รางวัลการประกวดของแต่ละกลุ่ม
  • รางวัลที่ 1 จ่านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 12,000 บาท (มัธยมศึกษา) และ 15,000 บาท (อุดมศึกษา)
  • รางวัลที่ 2 จ่านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 9,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จ่านวน 2 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 • เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)
  การพิจารณาให้คะแนนจากเนื้อหาและข้อมูลที่น่าเสนอในสื่อวีดีโอ มีคะแนนรวม 100 คะแนนโดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
  • มีความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา สอดคล้อง ชัดเจน ให้ความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์ในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่่า หรือ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน (30 คะแนน)
  • สื่อสาร เล่าเรื่อง ใช้ภาษา รูปภาพหรือน่าเสนอ การใช้ ส่งเสริมและบทบาทพอลิเมอร์ในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือลดการปลดปล่อยคาร์บอน (20 คะแนน)
  • เนื้อหามีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน โดยตระหนักถึงชุมชนที่อยู่ และสามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ (20 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการด่าเนินผลงานวีดีทัศน์ และอินโฟกราฟิกพอลิเมอร์ (20 คะแนน)
  • ความสวยงาม คุณภาพความคมชัด ภาพไม่เบลอ หรือแตก (10 คะแนน)
   หมายเหตุ
   • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
   • สื่อที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีภาพหรือเสียงประกอบที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มิเช่นนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด ทางสมาคมฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กำหนดการรับสมัคร
  • ลงทะเบียนและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศผล วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ประกวดผลงานวิจัย

 • นิยามของผลงานวิจัย
  • เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ที่ได้ลงมือท่าไปบ้างแล้ว และมีผลการทดลองเบื้องต้น
  • มีความสอดคล้องกับทรัพยาการในประเทศและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ (เช่นเดียวกับกรณีสื่อฯ)
  • ตอบปัญหา หรือสร้างโอกาสในการเข่งขันของประเทศ
 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  • ประเภทผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
   • กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
   • กลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
  • จำนวนผู้ส่งผลงาน
   ทีมละไม่เกิน 3 คน (1 คนสังกัดได้1 ทีมเท่านั้น และ 1 ทีมส่งได้ 1 เรื่องเท่านั้น)
 • วิธีการรับสมัคร
  ลงทะเบียนสมัครผ่านลิงก์ หรือ QR Code ที่ก่าหนด และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประกวดตามประกาศ
 • การจัดส่งเอกสารในการประกวด
  ส่งบทสรุปของงานวิจัยและประโยชน์ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 ที่มีข้อมูลของแนวคิด กรอบการวิจัย พร้อมอินโฟกราฟิก 1 ภาพ ขนาด A0 (pdf) ที่สื่อถึงประโยชน์ที่จะได้รับและผลกระทบในการใช้งานพอลิเมอร์ ที่เป็นไปตามกรอบการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่่า หรือลดการปลดปล่อยคาร์บอน (ส่งผลงานตามวิธีการที่แจ้งในอีเมลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน) โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จะน่าเสนอผลงานในรูปแบบ power point ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เพื่อตัดสินรอบสุดท้าย
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลที่ 1 จ่านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา/วิจัย 15,000 บาท (มัธยมศึกษา) และ 20,000 บาท (อุดมศึกษา)
  • รางวัลที่ 2 จ่านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา/วิจัย 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จ่านวน 2 รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา/วิจัย รางวัลละ 5,000 บาท
 • เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)
  การพิจารณาให้คะแนนจากเนื้อหาและข้อมูลที่น่าเสนอในสื่อวีดีโอ มีคะแนนรวม 100 คะแนนโดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
  • เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ที่ตอบปัญหาและเพิ่มบทบาทของพอลิเมอร์ในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน (20 คะแนน)
  • มีความสอดคล้องกับทรัพยากรในประเทศและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ (20 คะแนน)
  • ผลสัมฤทธิ์ของผลงานสามารถน่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในประเทศ ทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด หรือระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ หรือ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน (20 คะแนน)
  • ความเหมาะสมของเนื้อหา สอดคล้อง ชัดเจน ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำ หรือลดการปลดปล่อยคาร์บอน (20 คะแนน)
  • การนำเสนอ และตอบค่าถาม (นำเสนอ Power Point 5 นาที และตอบค่าถาม 5 นาที (20 คะแนน)
   หมายเหตุ
   • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานยินดีและยินยอมมอบผลงานให้ สมาคมฯ นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อชนิดต่างๆ
   • ผลงานจะต้องไม่มีภาพหรือเสียงประกอบที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มิเช่นนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด ทางสมาคมฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กำหนดการรับสมัคร
  • ลงทะเบียนและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 23 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก (5 ทีมจากแต่ละกลุ่ม) 2 สิงหาคม 2566
  • นำเสนอผลงานวิจัย 10 สิงหาคม 2566
  • ประกาศผล วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
อีเมล pst.contest2023@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
140,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ก.ค. 2023 08:30 to 31 ก.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.