^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ร้อน is Fun มันส์ is Now”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ร้อน is Fun มันส์ is Now”

เย็นเย็น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ร้อน is Fun มันส์ is Now” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อม Exclusive Party กับคุณมีน พีรวิชญ์ และนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจาก Serie

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

ประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานประกอบกิจการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ชิงเงินรางวัลมู

หมดเขต: 
ศ, 2019-06-07 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”

โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude” ชิงทุนการศึกษา พร้อมพร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2019-04-08 16:00

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-26 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2019-03-26 16:00

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:00

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

Grab ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019" หัวข้อ "กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ Marketing Trainee

หมดเขต: 
จ, 2019-03-11 16:00

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
พ, 2019-03-27 17:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน และเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน” โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2019-03-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.