^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพยและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมยกีย

หมดเขต: 
พ, 2021-03-10 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-02-25 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยา

หมดเขต: 
ส, 2021-03-27 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้ชื่อ “ของดี ปักษ์ใต้บ้านเรา หรอยแรงนิ”

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้ชื่อ “ของดี ปักษ์ใต้บ้านเรา หรอยแรงนิ”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และปวส. อายุ 18 - 24 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้

หมดเขต: 
จ, 2021-02-15 16:30

ประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6

ประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 17:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”

ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2021-03-15 16:30

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River"

ประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River"

ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River" ในงาน "Amazing Thailand Countdown 2021" ณ โค้งน้ำไอคอนสยาม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2021-01-06 23:59

ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"

ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2021-01-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.