^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดระบายสี Barbie 2014

ประกวดระบายสี Barbie 2014

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Barbie 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

กติกาการร่วมประกวด

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ หัวข้อ "หุบเขาไดโนเสาร์"

ประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ หัวข้อ "หุบเขาไดโนเสาร์"

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ ในหัวข้อ หุบเขาไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการลานสานฝัน ตลาดนัดศิลป์ไดโนเสาร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่ารวม

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 16:00

ประกวดระบายสี ปี 3 " ลากเส้น เล่นสี ... กับพี่ม้าปี 3 " หัวข้อ "ปีม้า...คึกคัก"

ประกวดระบายสี ปี 3 " ลากเส้น เล่นสี ... กับพี่ม้าปี 3 " หัวข้อ "ปีม้า...คึกคัก"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพระบายสี “ลากเส้น เล่นสี .... กับพี่ม้า ปี 3” หัวข้อ “ปีม้า...คึกคัก”  ชิงรางวัลมากมาย และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเยาวชนไทยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเยาวชน หัวข้อ "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน" หรือ การประกวดภาพวาด "ASEAN Youth Competition on Arts and Human Rights" ชิงเงินรางวัล 450 ดอลลาร์ส

Deadline: 
Fri, 2014-05-16 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน" เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดภาพวาด 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดภาพวาด ๗๒ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

แข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"

แข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"

HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้่วไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ : Quality Comes First " ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมโล่

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ลีลา แสง และสี"

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : Asia Plus Securities ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ลีลา แสง และสี"

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 17:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

Deadline: 
Mon, 2014-04-21 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod