^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญโรงเรียน หรือสถาบันการสอนศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ ชิงเงินรางวัล พ

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 16:00

ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระรา

Deadline: 
Tue, 2016-10-25 16:00

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

Deadline: 
Tue, 2016-10-25 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีโครงการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Fri, 2016-10-28 23:59

โครงการ "วาดศิลป์ตามคำสอน" จากเดิมคือประกวดวาดภาพในโครงการ "The Story of King Bhumipol"

โครงการ "วาดศิลป์ตามคำสอน"

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชน ประชาชนทั่วไป และศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมโครงการ "วาดศิลป์ตามคำสอน" ภายหัวหัวข้อ "ดำเนินชีวิตก้าวต่อไป ตามแบบอย่างของรัชกาลที่ ๙" เพื่อนำ

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

การแข่งขันทางศิลปะ Rip Curl : Artist of The Search

การแข่งขันทางศิลปะ Rip Curl : Artist of The Search

Rip Curl ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วการแข่งขันทางศิลปะ Rip Curl : Artist of The Search ชิงทริปตะลุย ART BASEL ที่ฮ่องกงและโต้คลื่นกับ Pro Surfer ที่บาหลี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินสด 30,000 บาท ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 270,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-10-14 16:00

ประกวดวาดภาพ แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ประกวดวาดภาพ แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ชิงเงินรางว

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดออกแบบลายเครื่องบิน “AirAsia Paint The Sky Junior” ะบายฝันกว้างไกล จินตนาการเด็กไทยเหินฟ้า

ประกวดออกแบบลายเครื่องบิน “AirAsia Paint The Sky Junior”

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับ Kidzania ขอเชิญน้องๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเครื่องบิน “AirAsia Paint The Sky Junior” ระบายฝันกว้างไกล จินตนาการเด็กไทยเหินฟ้า ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.