^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสีและคลิป TikTok ในหัวข้อ "รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ"

ประกวดภาพวาดระบายสีและคลิป TikTok ในหัวข้อ "รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ"

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและคลิป TikTok ในหัวข้อ "รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ" ในโครงการรณรงค์สร้างกระแสป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจ ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ และมีทักษะปฏิเสธบุหรี่มวนแรก อย่างไรไม่เสียเพื่อน ผ่านคําขวัญ กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ และเสริมพลังเครือข่ายบุคลากรด้านการทํางานช่วยเลิกบุหรี่

ประเภทของผลงาน (ส่งผลงาน 1 คน ต่อ 1 ประเภท)

 • วาดภาพระบายสี สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ขนาดกระดาษ A4 (29.7 x 21 ซม.)
  ภาพที่เข้าประกวดทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ระดับชั้น / ชื่อ - สกุล / เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
 • คลิปที่สร้างขึ้นจาก TikTok สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที)
  ต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ระดับชั้น / ชื่อ - สกุล / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในคลิป TikTok ที่ส่งเข้าประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และข้อปฏิบัติ เงื่อนไขการประกวด

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั่วประเทศ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนสมัครผ่าน QR Code หรือ ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์ของโครงการที่เพจ www.facebook/หน้าใหม่ไม่สูบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้ผลิตผลงานด้วยตนเอง และเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพวาด เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และมีการตรวจสอบพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานจะมีความผิดตามกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ส่งผลงานได้นับตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังจากนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถนําส่งได้ในช่องทาง ดังนี้

 • ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ โครงการเครือข่ายทันตบุคลากรด้านภัยยาสูบ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • QR Code หรือ ลิ้งค์ส่งผลงาน

ประกาศผลการประกวด
ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ www.facebook/หน้าใหม่ไม่สูบ

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะการประกวด รับทุนการศึกษา จํานวน 15 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ของแต่ละประเภทการ ประกวด สนับสนุนโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเกียรติบัตร
 • ผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รับของที่ระลึกจากทางโครงการ และเกียรติบัตร
 • โรงเรียนหรือคุณครูที่ปรึกษา ที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด รับของที่ระลึกจากทางโครงการ และ เกียรติบัตรในนามโรงเรียน รับของที่ระลึก และเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ ได้ภายในเดือน มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook/หน้าใหม่ไม่สูบ
 • โทรศัพท์ 02-5904482, 095-4902579
Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
22 Dec 2023 08:30 to 31 Mar 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.