^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสี "Toyota Dream Car Art Contest 2024"

ประกวดภาพวาดระบายสี "Toyota Dream Car Art Contest 2024"

TOYOTA ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี "Toyota Dream Car Art Contest 2024" ภายใต้แนวคิด "รถยนต์ในฝัน : Your Dream Car" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาธี พร้อมทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และเป็นตัวเเทนประเทศไทยสู่การเเข่งขันระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

รุ่นการประกวด

 • ระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2016 - 29 กุมภาพันธ์ 2024 )
 • ระดับอายุ 8-11 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 - 29 กุมภาพันธ์ 2016 )
 • ระดับอายุ 12-15 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2008 - 29 กุมภาพันธ์ 2012 )

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร (พิจารณาอายุจากวันปิดรับผลงาน)

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • วาดภาพพร้อมระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (297 มม. x 420 มม.) โดยจะวาดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
 • โดยจะต้องมีการวาดภาพพร้อมระบายสีรถยนต์และพื้นหลังเพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ (ไม่รับผลงานที่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว)
 • สามารถใช้สีได้ทุกประเภทแต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด

เงื่อนไขการสมัคร

 • การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นรวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ มาก่อน
 • ผลงานจะต้องวาดภาพพร้อมระบายสีและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนโดยผู้สมัครเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อการประกวด โตโยต้า รถยนต์ในฝัน ครั้งนี้โดยเฉพาะ ไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นใดมาก่อน
 • ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่วาดโดยผู้สมัครจริง ไม่ติดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใดและไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผลงานที่สมบูรณ์จะต้องถูกส่งมาพร้อมกับใบสมัคร (ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้)
 • การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่กรอกในใบสมัครครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงมีการลงนามโดยผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ในกรณีที่ทั้งบิดามารดามีสิทธิ์เต็มในการเป็นผู้ปกครอง ทั้งบิดามารดาควรลงนามในใบสมัคร
 • การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความว่าผู้สมัครและผู้ปกครองยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไข การสมัครนี้ทั้งหมด และยอมรับการตัดสินของกรรมการ
 • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลกจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในรุ่นระดับอายุเดิมที่เคย ได้รับรางวัล
 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอกทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขายตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมในโครงการทันที
 • บริษัทฯ และกองประกวดสามารถประกาศเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนำผลงานทั้งหมดไปใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของกองประกวดไม่ติดกับการจดลิขสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของผลงาน และไม่มีการส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ และกองประกวดไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย ล้าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน

สิ่งที่ส่งกลับมายังกองประกวด (ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

 • ผลงานบนกระดาษขนาด A3
 • ใบสมัคร

ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด

 • ผลงานต้องประกอบถ้วยรูปรถและภาพพื้นหลัง
 • ผลงานทุกชิ้นจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัครที่กรอกครบถ้วน จึงถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
 • หมายเหตุ: ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)
 • ห้ามพับผลงานและห้ามเย็บเอกสาร (ชื่อผลงานและรายละเอียดเขียนที่หลังผลงานเท่านั้น)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นแปะข้อมูลผู้ประกวดได้ที่ : www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand/download
 • ส่งผลงานจริง

กำหนดระยะเวลา

 • สิ้นสุดวันส่งผลงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024
  ส่งผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ :
  บริษัท ดีรติ จำกัด (ผู้ประสานงานโครงการ)
  14 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทร: 095 741 6959
 • การประกาศผล
  • ระดับประเทศ ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2024
  • ระดับโลก ประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2024

การตัดสิน

 • ผลงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ โดยจะทำการตัดสินผลงานระดับประเทศในเดือนมีนาคมและประกาศผลผู้ชนะระดับประเทศในเดือนมิถุนายน ซึ่งผลงานผู้ชนะจะส่งเข้าประกวดระดับโลกต่อไป
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องเข้าร่วมทดสอบวาดภาพกับคณะกรรมการ เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง
 • ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่น ในการประกวดระดับประเทศ จำนวน 9 ผลงาน จะถูกส่งเข้าประกวดในการประกวดระกับโลก ณประเทศญี่ปุ่น โดยกรรมการของการประกวดถูกคัดเลือกและแต่งทั้งโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
 • อันดับของผู้ชนะในระดับประเทศ ไม่มีผลใดๆ ต่อการตัดสินรางวัลในการประกวดระดับโลก
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลระดับประเทศ
  รางวัลของการประกวดระดับประเทศของแต่ละระดับอายุ มีดังนี้
  • รางวัลที่ 1
   • ทุนการศึกษา 30,000 บาท
   • โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัลฯ และประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลระดับโลก
  ทุนการศึกษา จากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
  • Grand Prize Winner
   • ผู้ชนะเลิศได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD
   • โรงเรียนได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD
  • Best Finalize ผู้ชนะเลิศได้รับทุน การศึกษามูลค่า 3,000 USD
  • Let's Change the Future of Car
   • ผู้ชนะเลิศได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD
   • โรงเรียนได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD
  • Waki-Doki
   • ผู้ชนะเลิศได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD
   • โรงเรียนได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD

หมายเหตุ ผู้ชนะระดับประเทศรางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงานจะถูกส่งไปประกวดในระดับโลก

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: Toyota Dream Car Art Contest
 • โทร: 095 741 6959
File attachments: 
Deadline: 
04 Dec 2023 08:30 to 29 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.