^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

อาท ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development-TBCSD) และกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ขอเชิญนักเรียน นิสติ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับต

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมก

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9"

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนัเรียนในระดับระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Wed, 2014-11-05 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”

ดัชมิลล์คิดส์ ร่วมกับ Shelldon ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน” ชิงรางวัล เป็น 1 ใน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 ท่าน) ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์รักษ์ท

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 11:26

การแข่งขัน The Sky ระบายสีบนกำแพง หัวข้อ "Real Zoo" (สวนสัตว์แปลกของฉัน)

การแข่งขัน The Sky ระบายสีบนกำแพง

ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน The Sky ระบายสีบนกำแพง หัวข้อ "Real Zoo" (สวนสัตว์แปลกของฉัน) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 17”

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 17”

Pacific Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 17”ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท

ระดับการประกวด

Deadline: 
Tue, 2014-08-05 16:00

ประกวดวาดภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ประกวดวาดภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ชิงเงินรางวัล และประกาศนียบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

Deadline: 
Mon, 2014-07-21 16:00

ประกวดภาพวาด 5th UOB Painting of the Year

ประกวดภาพวาด 5th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 5” (5th UOB Painting of the Year) โดยภาพวาดที่ชนะเลิศการประกวดประเภทศิลปินอาชีพจะได้ร

Deadline: 
Sun, 2014-10-05 16:00

ประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ผลงานรีไซเคิล จากขวดน้ำพลาสติก

ประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ผลงานรีไซเคิล จากขวดน้ำพลาสติก

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขอเชิญนักเรียนระดับระดับประถมศึกษาที่ 1 – 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ผลงานรีไซเคิล จากขวดน้ำพลาสติก ในหัวข้อ "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สร้างงานศิลป์ คิด(ส์) รีไซเคิล" ชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.