^ Back to Top

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนําในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทาง การดําเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th)

ประเภทการประกวด

 • การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  • หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใจซื่อมือสะอาด"
  • ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
   • ระดับประถมศึกษา
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
   • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
 • การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "คิดดี ทําดี" และเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"
  • เพลง "คิดดี ทําดี" ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
   • ระดับประถมศึกษา
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทหมู่
  • เพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน" ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทหมู่
   • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
    • ประเภทเดี่ยว
 • การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  • หัวข้อ "พลิกฟื้นลมหายใจของโลกในยุคหมอกควัน"
  • นิยาม : ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยส่งผลงเสียต่อสุขภาพมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก ทำอย่างไรจึงจะสร้างความตระหนักรู้ ร่วมมือแก้ไขปัญหาด้วยความซื่อสัตย์
  • ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
   • ระดับปฐมวัย
   • ระดับประถมศึกษา
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 • การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  • หัวข้อ "ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตติดโซเชียล"
  • ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
   • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โทรศัพท์ 0 2055 8444 ต่อ 316, 318
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรศัพท์ 0 2651 6541

 

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 May 2024 08:30 to 30 Aug 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.