^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2024-06-25 15:50

ประกวดเรียงความ "Waste Fiction Competition"

ประกวดเรียงความ "Waste Fiction Competition"

Waste Hero ขอเชิญผู้สนใจอายุ 12 - 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "Waste Fiction Competition" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2024-07-01 16:30

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2024-08-30 16:30

ประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship"

ประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship"

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2024-07-15 16:30

ประกวดเขียนเรียงความ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ พี่นาค 4"

ประกวดเขียนเรียงความ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ พี่นาค 4"

ภาพยนตร์พี่นาค 4 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ พี่นาค 4" ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

Deadline: 
Fri, 2024-04-05 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "Salt Less For Better Life & Healthy"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "Salt Less For Better Life & Healthy"

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "Salt Less For Better Life & Healthy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,500 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sat, 2024-03-09 16:30

ประกวดเรียงความเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ประจําปี ๒๕๖๗ สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

ประกวดเรียงความเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ประจําปี ๒๕๖๗ สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ประจําปี ๒๕๖๗ สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Sun, 2024-04-21 16:30

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และ ปวช.

Deadline: 
Thu, 2023-12-28 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen" ชิงทุนการศึกษาคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ PIM มูลค่าก

Deadline: 
Mon, 2023-12-25 16:30

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธ

Deadline: 
Sun, 2023-12-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.