^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี"

รอ ยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิ  ร่วมร้อยใจ ไทย เชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ "100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี" โดยเรียงความมีความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ใช้

Deadline: 
Mon, 2013-11-11 16:00

ผลประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" บัดนี้ผลการประกวดออกมาแล้ว สามาถเข้าไปดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทั้ง 100 คน ที่ http://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=85

ผลการประกวดเรียงความนักศึกษา ที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - NIDA ได้จัดการประกวดเรียงความนักศึกษา ที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2556 ได้มีผผลประกาศดังนี้

กิจกรรมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดของโครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2556" จัดกิจกรรม ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง และประกวดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวดเรียงความ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”

ประกวดเรียงความ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอแนวทางในการรักษาป่า โดยอย่าซื้อที

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถม-มัธยม

Deadline: 
Thu, 2013-08-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.