^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-08-30 16:30

ประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship"

ประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship"

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 16:30

ประกวดเขียนเรียงความ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ พี่นาค 4"

ประกวดเขียนเรียงความ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ พี่นาค 4"

ภาพยนตร์พี่นาค 4 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ พี่นาค 4" ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2024-04-05 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "Salt Less For Better Life & Healthy"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "Salt Less For Better Life & Healthy"

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "Salt Less For Better Life & Healthy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,500 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2024-03-09 16:30

ประกวดเรียงความเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ประจําปี ๒๕๖๗ สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

ประกวดเรียงความเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ประจําปี ๒๕๖๗ สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ประจําปี ๒๕๖๗ สําหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
อา, 2024-04-21 16:30

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และ ปวช.

หมดเขต: 
พฤ, 2023-12-28 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen" ชิงทุนการศึกษาคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ PIM มูลค่าก

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธ

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเชิญนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก.

หมดเขต: 
ส, 2023-12-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.