^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน" วึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

หมดเขต: 
อา, 2015-05-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2015-05-20 16:00

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญหน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็นกำลังใจแก่

หมดเขต: 
ส, 2015-10-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒

หมดเขต: 
อ, 2015-03-31 16:00

ประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ"

ประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ"

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวดเรียงความอุดมศึกษา เรื่อง “การประกันชีวิต เป็นหลักประกันที่มั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง”

ประกวดเรียงความอุดมศึกษา เรื่อง “การประกันชีวิต เป็นหลักประกันที่มั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง”

กองทุนประกันชีวิต ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก ส่งวผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความอุดมศึกษา เรื่อง “การประกันชีวิต เป็นหลักประกันที่มั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
อา, 2015-05-31 16:00

ประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ"

ประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2015-02-20 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2015-02-15 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

หมดเขต: 
จ, 2014-12-01 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.