^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ชิงร

หมดเขต: 
จ, 2017-04-10 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน""

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงาเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" ชิงเงินรรงวัลฒุลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2016-08-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ"

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ" ชิงทุนการศีกษา พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2016-08-02 07:37

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

โครงการ CSR สายงานการเงิน การประปานครหลวง ขอเชิญนักเรียน อายุระหว่าง 10- 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 16:00

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดความเรียง "YOU CAN DO IT : คิดเป็น ทำจริง"

ประกวดความเรียง "YOU CAN DO IT : คิดเป็น ทำจริง"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช และ ปวส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียง "YOU CAN DO IT : คิดเป็น ทำจริง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

หมดเขต: 
อา, 2016-01-17 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2015-09-18 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น”

ดร.กณพ เกตุชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด  ขอเชิญนักเรียน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น” ชิงทุนการศึกษา “ทุนสมนึ

หมดเขต: 
ศ, 2015-07-24 16:00

ประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

ประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2015-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.