^ Back to Top

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนําในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทาง การดําเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th)

ประเภทการประกวด

 • การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  หัวข้อ "ถ้าประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน"
  ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
 • การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "คิดดี ทําดี" และเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"
  • เพลง "คิดดี ทําดี" ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
   • ระดับประถมศึกษา
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทหมู่
  • เพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน" ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทหมู่
   • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา - ประเภทเดี่ยว
 • การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน"
   ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 •  การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิต New Normal"
  ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โทรศัพท์ 0 2055 8444 ต่อ 316, 318
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรศัพท์ 0 2651 6541
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ก.ค. 2023 08:30 to 31 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.