^ Back to Top

ประกวดเรียงความ

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเชิญนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก.

หมดเขต: 
ส, 2023-12-30 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก"

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 (All day)

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่" เนื่องในโอกาส นิทรรศการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร เชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล พร

หมดเขต: 
ศ, 2023-11-24 (All day)

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ"

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ" เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจําปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-27 16:30

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-07 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เยาวชนไทยใส่ใจภัยฟอกเงิน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เยาวชนไทยใส่ใจภัยฟอกเงิน"

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปท. ปปง.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "เยาวชนไทยใส่ใจภัยฟอกเงิน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

ประกวดเรียงความประจำปี 2566 เรื่อง "ความกตัญญู-กตเวที"

ประกวดเรียงความประจำปี 2566 เรื่อง "ความกตัญญู-กตเวที"

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความประจำปี 2566 เรื่อง "ความกตัญญู-กตเวที" ชิงเงินรางวัล

หัวข้อเรียงความ
อธิบายทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้

หมดเขต: 
ศ, 2023-04-21 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "คนดีของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "คนดีของฉัน"

มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "คนดีของฉัน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2023-01-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.