^ Back to Top

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทเรียงความ
  • ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
  • เรื่อง คุณแม่ยุคใหม่ในหัวใจของลูก
  • กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ ความยาว ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔ เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖-๑๘ พอยท์
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า โดยสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน
 • ประเภทบทกลอน
  • ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • เรื่อง รากแก้วแห่งรัก
  • กำหนดให้เขียนเป็นกลอนแปดความยาว ๖ บท เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖-๑๘ พอยท์
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานการประกวดได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (รวม ม.ต้น - ม.ปลาย) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้คนละ ๑ สานวนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน
 • ประเภทเรื่องสั้น
  • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาและเป้าหมายของเรื่องสั้นต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน และสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หรือสะท้อนบทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ความยาว ๓-๕ หน้ากระดาษ A๔ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖-๑๘ พอยท์
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ โดยสามารถส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้คนละ ๑ เรื่อง เท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • แต่ละระดับ ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงาน โดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขอความร่วมมือส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ PDF และ Word ให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 • ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้ที่
  • สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ถนนเทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • E-mail : infogit@ncswt.or.th
 • ส่งผลงานภายในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด)
 • ผู้ส่งผลงานทาง E-mail ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ชัดเจน

การตัดสินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาตัดสินภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ ๑ ทุกประเภทการประกวดงานเขียนของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ติดต่อกัน ๓ ปี
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามประเภท ระดับ ชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตามที่กาหนดไว้
 • ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
 • ผลงานการประกวดเรียงความระดับประถมศึกษาและการประกวดบทกลอนระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ ในรอบแรก ระดับละ ๒๐ สำนวน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดให้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทางออนไลน์ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาการตัดสินของคณะกรรมการ โดยจะแจ้งรายละเอียด และกำหนดวันท การแข่งขันให้ผู้ที่เข้ารอบทราบล่วงหน้าทุกราย อย่างน้อย ๓ วัน ทั้งนี้หากไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การประกวดดังกล่าว
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมรายละเอียดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ทุกประเภท จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อนำออกเผยแพร่ต่อไป

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเรียงความ
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทบทกลอน
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐.บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 • โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๒๘๔๑, ๐-๒๒๔๑-๕๑๒๕
 • E-mail: infogit@ncswt.or.th
File attachments: 
หมดเขต: 
11 มิ.ย. 2023 08:30 to 07 ก.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.