^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ภายใต้โครงการ “ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม” ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50

เนื้อหาของเรียงความ
จะต้องกล่าวถึง แนวคิดของเยาวชน ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของตลาดชุมชน ซึ่งแนวคิดในเนื้อหาเรียงความ ต้องสามารถนำมาสร้างประโยชน์ ที่จะพัฒนาตลาดชุมชนให้เกิดขึ้นได้จริง

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีแนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อเรียงความ ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และไม่สร้างความขัดแย้งทางสังคม
 • มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ทันสมัย และแตกต่างจากเดิม
 • มีประโยชน์ต่อตลาดชุมชน และคนในพื้นที่อย่างชัดเจน
 • มีความเป็นไปได้จริง สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติ และพัฒนาต่อยอดได้
 • มีทักษะการเขียนและการใช้ภาษาที่ดี สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมตามวัยวุฒิ

วิธีสมัครและส่งผลงานการประกวดเรียงความ
สามารถขอรับ/ยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงานเรียงความได้ที่ สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com หรือ www.facebook.com/TCRBank ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 • หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ชั้น 10 เลขที่ 121/42-45 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • หรือ สแกน ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และชัดเจน (ทุกหน้า) พร้อมผลงานเรียงความ และส่งมาที่ email : kitproject@tcrbank.com

พร้อมส่งเอกสารแนบ

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ของเยาวชนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด (พร้อมลงนามรับรองสำเนา) (ถ้ามี)  
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

หมายเหตุ : ขอตัดสิทธิ์ผลงานเรียงความที่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน

ติดต่อสอบถาม

 • Call Center : 0 2697 5454
 • www.facebook.com/TCRBank
 • www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอังคณา

File attachments: 
หมดเขต: 
06 มิ.ย. 2019 09:00 to 31 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.