^ Back to Top

ประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship"

ประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship"

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อถึงผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ สามารถขับเคลื่อนภาคการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้ที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามแนวทางของหลักสูตรและการดำเนินงานของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด

 • เขียนเรียงความเป็นภาษาไทยในหัวข้อ "CUSAR Next Generation Agripreneurship" ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด 16 พอยท์
 • ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลลงานด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือพิสูจน์ภายหลังได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวด มิใช่ผลงานของผู้ส่งหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือพบการใช้ Generative AI (ปัญญาประดิษฐ์) เช่น Chat GPT, Bing, Google Bard ในการช่วยเหลือ สำนักวิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลหรือตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล รวมถึงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาส่งเข้าประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงาน วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลการประกวด 15 สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์และแฟนเพจของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • มอบรางวัล 27 สิงหาคม 2567 ณ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้นที่ 8

การจัดส่งผลงาน

 • ผลงานการเขียนเรียงความ ให้ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ระดับชั้น และโรงเรียนในตอนท้ายของผลงานเรียงความ
 • กรณีเป็นงานเขียน ส่งผลงานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ วงเล็บมุมซอง “การประกวดเรียงความ 15 ปีสำนักวิชาฯ” ส่งมาที่ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 8 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ได้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์
 • กรณีเป็นงานพิมพ์ ส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์ sa.sarchula@chula.ac.th หัวเรื่อง “การประกวดเรียงความ 15 ปีสำนักวิชาฯ” พร้อมระบุชื่อสกุลผู้ส่งผลงาน เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ

เกณฑ์การพิจารณา
การตัดสินการประกวดเรียงความมีคะแนนรวม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์  25 คะแนน
 • ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 25 คะแนน
 • การใช้ภาษาถูกต้องและสื่อความหมายชัดเจน 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SAR.Chula

Total Prize Money: 
11,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2024 08:30 to 15 Jul 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.