^ Back to Top

ประกวด "โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : Young Artists Talent #15"

ประกวด "โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : Young Artists Talent #15"

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : Young Artists Talent #15" ชิงทุนการศึกษารวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๔๐ ราย
 • เพื่อการต่อยอด พัฒนาความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จากนั้นจะตัดสินผู้ชนะซึ่งได้รับเงินรางวัลจากการประกวด จํานวน ๓ ราย และคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ จํานวน ๗ ราย รวมจํานวน ๑๐ ราย เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและศึกษาดูงาน ด้านศิลปะในต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน รุ่นใหม่ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก ทั้งนี้ ผลงาน ของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้นําไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงาน ของศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะผลงาน
ผลงานจิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media) ทั้งนี้ ควรมีขนาดความยาวและความกว้างไม่เกินด้านละ ๑๐๐ เซนติเมตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร และเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสําหรับนักศึกษาที่เคยได้รับรางวัล และที่เคยได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จากโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • ไฟล์เอกสาร PDF ใบสมัคร
 • ไฟล์เอกสาร Word ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV) ใช้ฟอนต์ตระกูล Angsana New ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อผู้สมัคร นามสกุล CV.doc (ตัวอย่าง มานี ใจดี CV.doc)
 • ไฟล์เอกสาร Word และไฟล์เอกสาร PDF ภาพถ่ายผลงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สมัคร จํานวน ๓ - ๕ ผลงาน (ขนาดไฟล์ 2 – 7 MB / ๑ ผลงาน) จัดหน้ากระดาษตามแบบฟอร์ม ระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค และแนวคิด โดยใช้ฟอนต์ ตระกูล Angsana New ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้
  • ชื่อผู้สมัคร นามสกุล ลําดับผลงาน.doc (ตัวอย่าง มานี ใจดี 1.doc)
  • ชื่อผู้สมัคร นามสกุล ลําดับผลงาน.pdf (ตัวอย่าง มานี ใจดี_1.pdf)
 • ไฟล์รูปภาพ jpeg ภาพร่างผลงานศิลปะ จํานวน ๑ ชิ้น ตามแนวคิด “ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ (Art Connecting)” โดยตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ ชื่อผู้สมัคร นามสกุล ภาพร่าง.jpeg (ตัวอย่าง มานี ใจดี ภาพร่าง.jpeg)
 • ไฟล์นําเสนอ Power point เสนอผลงานของผู้สมัคร จํานวน ๓ - ๕ ผลงาน และภาพร่างผลงานศิลปะ จํานวน ๑ ชิ้น ตามแนวคิด “ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ (Art Connecting)” โดยตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้
  ชื่อผู้สมัคร นามสกุล นําเสนอผลงาน.ppt (ตัวอย่าง มานี ใจดี นําเสนอผลงาน.ppt)
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองการเป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อข้างต้น พร้อมแผ่นซีดีหรือทรัมไดร์ จํานวน ๑ อัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานศึกษา และจังหวัด ลงบนแผ่นซีดีหรือทรัมไดร์

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 • ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ไทย โดยจัดส่งเอกสาร ประกอบการสมัคร ระบุ หน้าซอง “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ได้ที่ ศูนย์หอศิลป์ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ youngartiststalent.ocac@gmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. (พิจารณาจากวันที่และเวลา ประทับตราไปรษณีย์และเวลาส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสําคัญ)

ระยะเวลาดําเนินการ

 • เปิดรับผลงาน บัดนี้ - ๕ มกราคม ๒๕๖๗ (พิจารณาจากวันที่และเวลาประทับตราไปรษณีย์ และเวลา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสําคัญ)
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพ ศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดภูเก็ต ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
 • กําหนดส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
 • การตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
 • ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
 • อบรมและศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ในการนี้ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๔๐ ราย
 • คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ จะพิจารณาจากเอกสารและไฟล์ผลงานที่ได้รับจากผู้สมัคร (ขอสงวนสิทธิ์การตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน) ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องสร้างสรรค์ผลงานจริง จํานวน ๑ ชิ้น ระหว่างร่วมโครงการฯ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนําวัสดุ อุปกรณ์ ของตนเองไปใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 • การตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวด
 • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากผลงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สร้างสรรค์ขึ้นจริง (ตามแบบร่างที่ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรอบคัดเลือก) เพื่อตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล
 • ผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดทั้ง ๓ ราย ได้เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ และจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มขึ้นอีก ๑ ชิ้น เพื่อนําไปจัดแสดงร่วมกับนิทรรศการของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป
 • คัดเลือกศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๗ ราย เดินทางไปต่อยอด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๕

File attachments: 
Deadline: 
20 Nov 2023 08:30 to 05 Jan 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.