^ Back to Top

ประกวดประติมากรรม

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2018-05-20 16:00

(เลื่อนกำหนดรับผลงาน) ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-02-05 17:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2017-02-25 18:00

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 4,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จ

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 17:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-02-20 18:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ

ประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้  เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ

โครงการ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนีบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-04-03 16:00

ประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง"

ประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง"

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง" เพื่อเป็นการร่วมเฉลิม

Deadline: 
Mon, 2014-08-25 16:00

ประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 มิติ ในโครงการ "ด้วยเกล้า"

ประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 มิติ ในโครงการ "ด้วยเกล้า"

โครงการ "ด้วยเกล้า" จากเรื่องราวสู่แรงบันดาลใจ กับก้าวแรกของเยาวชนไทย ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) อาชีวศึกษา (ปวส.) / อุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 ม

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดประติมากรรม

Members Online

There are currently 0 users online.