^ Back to Top

ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ขอเชิญเยาวชนอายุ ๙-๑๖ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ชิงทุนการศึกษา

ที่มาของโครงการ
เนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็นวันครบรอบ ๑๐๘ ปี ชาตกาลของ คุณประยูร  จรรยาวงษ์  นักเขียนการ์ตูนของไทย ซึ่งมีผลงานมากมาย ทั้งการ์ตูนภาพล้อสังคม-การเมือง  นิทานพื้นบ้าน รวมถึงการ์ตูนความรู้ ภูมิปัญญาไทยชุด "ขบวนการแก้จน"
มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ซึ่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาและเผยแพร่ผลงานของท่าน และส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไทยที่สนใจการเขียนภาพการ์ตูน  ให้มีโอกาสได้แสดงผลงาน ตลอดจนพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยที่ดีต่อไปในอนาคต มูลนิธิฯจึงได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูนรุ่นเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ ๙ แล้วในปีนี้
นอกจากนั้น มูลนิธิฯต้องการที่จะนำตัวการ์ตูน "นายศุขเล็ก" ของประยูร จรรยาวงษ์ มาให้เยาวชนใน ยุคปัจจุบันได้รู้จัก  และได้ศึกษาแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างไทยๆที่เรียบง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติ  มีความสุข และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังที่คุณประยูร จรรยาวงษ์ ได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้ผ่านตัวการ์ตูน "นายศุขเล็ก" ในหน้าหนังสือพิมพ์มานานหลายสิบปี

หัวข้อการประกวด
"คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ"
 ในปีนี้ ทางมูลนิธิฯมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมพื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่

 • ขยัน
 • ประหยัด
 • ซื่อสัตย์
 • มีวินัย
 • สุภาพ
 • สะอาด
 • สามัคคี
 • มีน้ำใจ

คุณสมบัติของเยาวชนที่จะส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับผลงาน (วันที่ ‪๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗‬)
 • แบ่งการประกวดเป็น ๒ รุ่นอายุ คือ
  • ๒.๑ รุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี
  • ๒.๒ รุ่นอายุ ๑๓-๑๖ ปี

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • วาดภาพการ์ตูนลายเส้น สามารถลงสีได้ (ไม่จำกัดชนิด) แต่ต้องตัดเส้นด้วยปากกาสีดำ วาดลงในกระดาษวาดเขียน ขนาด A๔ (๒๑ x ๒๙.๗ เซ็นติเมตร) แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้
 • ลักษณะเป็นการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดจำนวนช่อง)  เล่าเรื่องราวตามหัวข้อการประกวด ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้จบบริบูรณ์ ในเนื้อที่ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
 • ภาพการ์ตูนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 • การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งมาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันอายุของผู้ส่งงานเข้าประกวด

วิธีส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ส่งผลงานตัวจริงมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่
  มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์
  เลขที่ ๑๑ ซอยรามคำแหง ๑๑ ‪ถนนรามคำแหง
  แขวงหัวหมาก‬ เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
 • ผู้ส่งงานเข้าประกวด จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันอายุ  พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง หรือ ผู้ปกครองและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน ไว้บนด้านหลังภาพ
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ‪๑ มกราคม – วันที่ ‪๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗‬
 • ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางเพจ www.facebook.com/SookLekCartoon

รางวัลทุนการศึกษา สำหรับผู้ชนะ ทั้ง ๒ รุ่น ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล  เป็นทุนการศึกษา ๕,๐๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SookLekCartoon

File attachments: 
Deadline: 
01 Jan 2024 08:30 to 15 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.